neiye1
 • What is the Difference Between the Switchgear and the Electrical Distribution Cabinet?

  Geçiriji enjam bilen elektrik paýlaýyş kabinetiniň arasynda näme tapawut bar?

  Funksiýa, gurnama gurşawy, içerki gurluş we gözegçilik edilýän obýektlerdäki tapawutlardan başga-da, paýlaýyş şkafy we kommutatorlar dürli daşarky ölçegler bilen häsiýetlendirilýär.Kuwwat paýlaýyş şkafynyň ululygy kiçijik we diwara gizlenip ýa-da t ...
  Koprak oka
 • Types of Surge Protective Device SPD

  Gorag enjamy SPD görnüşleri

  Elektrik togy we signal liniýalary üçin gorag goragy, iş wagtyny tygşytlamagyň, ulgamyň we maglumatlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagyň we geçirijileriň we ulalmalaryň netijesinde enjamlaryň zeperini ýok etmegiň tygşytly usulydyr.Islendik desga ýa-da ýük üçin (1000 wolt we aşakda) ulanylyp bilner.Aşakdakylar ...
  Koprak oka
 • Siemens PLC Module In Stock

  Bir Siada Siemens PLC moduly

  Global Covid-19 epidemiýasynyň dowam etmegi sebäpli “Siemens” -iň köp sanly desgasynyň önümçilik kuwwatyna uly täsir edildi.Esasanam Siemens PLC modullary diňe bir Hytaýda däl, eýsem dünýäniň beýleki ýurtlarynda-da ýetmezçilik edýär.ELEMRO global üpjünçiligi optimizirlemegi maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • ELEMRO GROUP Achieves Huge Sales Growth in 2022

  “ELEMRO” topary 2022-nji ýylda uly satuw ösüşine ýetýär

  Hytaý Täze ýylyndan öň ähli işgärler, maýadarlar we ELEMRO GROUP-yň müşderi wekilleri ýerli yssy bahar şypahanasynda 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy geçirdiler we indiki ýyl üçin iş meýilnamasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar.2021-nji ýylda “ELEMRO GROUP” -yň umumy girdejisi ABŞ-nyň 15,8 milliony ...
  Koprak oka
 • ZGLEDUN Series LDCJX2 Contactors are an energy-saving option

  ZGLEDUN seriýasy LDCJX2 Kontaktlar energiýa tygşytlaýjy warianty

  Işleýän wagty, kontaktçy, röle meňzeş elektrik toguny açýan we öçürýän enjamdyr.Şeýle-de bolsa, kontaktlar röle garanyňda has ýokary tok enjamlarynda ulanylýar.Senagat ýa-da täjirçilik şertlerinde ýygy-ýygydan açylýan we öçürilen islendik ýokary güýçli enjam ...
  Koprak oka
 • The Difference Between Surge Protector, Residual Current Devices(RCD) and Over-voltage Protector

  Surge goraýjy, galyndy tok enjamlary (RCD) we aşa woltly goragçynyň arasyndaky tapawut

  Öý enjamlarynyň howpsuzlygy hemmeler üçin has möhüm bolýar.Elektrik togunyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zynjyry döwüp bilýän ähli enjamlar öndürildi.Olara gorag enjamlaryny, ýyldyrym tutýanlary, galyndy häzirki enjamlary (RCD ýa-da RCCB), ýumurtga ...
  Koprak oka
 • German Industry Association: The Output of the Electrical and Electronic Industry Will Increase by 8% This Year (2021)

  German senagat birleşigi: Elektrik we elektron senagatynyň önümçiligi şu ýyl 8% ýokarlanar (2021)

  Germaniýanyň elektrik we elektron senagaty birleşigi 10-njy iýunda Germaniýada elektrik we elektron senagatynda ýokary tizlikli iki sanly ösüşi göz öňünde tutup, önümçiligiň şu ýyl 8% ýokarlanmagyna garaşylýandygyny aýtdy.Assosiasiýa meselesi ...
  Koprak oka
 • Our Business – Elemro Group

  Biziň işimiz - Elemro topary

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Hytaý esasy elektrik markasy öndürijileri üçin möhüm bazara öwrüldi, bu bolsa olaryň işiniň durnuklylygy we ösüşi üçin ygtybarly kepillik berýär.Şundan ugur alyp, esasy elektrik marka öndürijileriniň hemmesi Hytaýda especi zawodlaryny döretdiler ...
  Koprak oka