neiye1

Hytaý Täze ýylyndan öň ähli işgärler, maýadarlar we ELEMRO GROUP-yň müşderi wekilleri ýerli yssy bahar şypahanasynda 2021-nji ýyldaky jemleýji ýygnagy geçirdiler we indiki ýyl üçin iş meýilnamasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar.2021-nji ýylda “ELEMRO GROUP” -yň umumy girdejisi 15,8 million ABŞ dollary bolup, 2020-nji ýyldaky söwda dolanyşygy bilen deňeşdirilende 100 göterim ýokarlandy, ýagny 2022-nji ýyldaky satuwlar 2021-nji ýyldakydan iki esse köp bolup, çalt ösüş maksadyna ýetdi.2022-nji ýylda “ELEMRO GROUP” -yň uly maksady satuwyny iki esse artdyrmak.Bu maksat bilen, 2022-nji ýylda içerki we daşary ýurtly müşderilerimize has oňat önüm çözgütleri we hyzmatlary bermek we üpjün edijiler bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy saklamak ýaly käbir täze başlangyçlar ederis.Şol bir wagtyň özünde işçi güýjümiz çalt ösýär.
2022-nji ýylda ELEMRO Siemens Hytaý bilen pes woltly elektrik paýlaýyş önümlerini satmak üçin strategiki hyzmatdaşlygyny dowam etdirer.“Siemens” -den başga-da, “ELEMRO GROUP” ABB, SCHNEIDER, OMRON, DETLA, DELIXI we beýleki belli elektrik marka öndürijileri bilen çuňňur hyzmatdaşlyga eýe.Pes woltly elektrik önümleri pudagynda ELEMRO GROUP Hytaýda we hatda dünýäde meşhur öndüriji we paýlaýjy bolmak üçin has köp tagalla eder.Esasy işde gowy iş etmek şerti bilen has täze önüm setirlerini goşarys we işimizi giňelderis.

SIEMENS AUTHORIZATION


Poçta wagty: -20anwar-21-2022