neiye1

Elektrik togy we signal liniýalary üçin gorag goragy, iş wagtyny tygşytlamagyň, ulgamyň we maglumatlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmagyň we geçirijileriň we ulalmalaryň netijesinde enjamlaryň zeperini ýok etmegiň tygşytly usulydyr.Islendik desga ýa-da ýük üçin (1000 wolt we aşakda) ulanylyp bilner.Aşakda senagat, söwda we ýaşaýyş jaýlarynda SPD-iň ulanylyşynyň mysallary bar:

Dolandyryş şkaflary, programmirläp bolýan logika gözegçilik edijileri, elektron hereketlendirijiler, enjamlara gözegçilik, yşyklandyryş zynjyrlary, ölçeg, lukmançylyk enjamlary, möhüm ýükler, ätiýaçlyk güýji, UPS we HVAC enjamlary bularyň hemmesi güýç paýlanyşynyň mysalydyr.

Aragatnaşyk, telefon ýa-da faks liniýalary, kabel teleýaýlymlary, howpsuzlyk ulgamlary, duýduryş signallary, güýmenje merkezi ýa-da stereo enjamlary, aşhana ýa-da öý enjamlary üçin zynjyrlar

SPD-ler ANSI / UL 1449 tarapyndan aşakdaky ýaly kesgitlenýär:

1-nji görnüş: Hemişelik birikdirilen, hyzmat transformatorynyň ikinji derejesini hyzmatyň çyzykly tarapyna birikdirmek üçin döredilen, artykmaç enjamy (hyzmat enjamlary) aýryň.Olaryň esasy wezipesi, elektrik ulgamynyň izolýasiýa derejesini ýyldyrym ýa-da peýdaly kondensator bankynyň kommutasiýasy netijesinde ýüze çykýan daşarky joşgunlardan goramak.
2-nji görnüş: Hyzmatyň ýük tarapyna hemişelik birikdirilen artykmaç enjamy (hyzmat enjamlary), şol sanda marka paneliniň ýerlerini aýryň.Bu gorag goraýjylarynyň esasy maksady, duýgur elektronikany we mikroprosessor esasly ýükleri ýyldyrym energiýasyndan, motorly ulalmalardan we içerde döredilen beýleki hadysalardan goramakdyr.

3-nji görnüş: Ulanyş nokady Elektrik hyzmaty panelinden ulanylýan ýerine çenli SPD-ler iň az geçirijiniň uzynlygy 10 metr (30 fut) bilen gurulmalydyr.Şnur bilen baglanyşdyrylan SPD-ler, göni plug-in we kabul ediş görnüşi.

4-nji görnüş: SPD (Komponent tanalýar) Komponentler ýygnagy –– Bu komponent gurnamalary bir ýa-da birnäçe görnüşli SPD komponentlerinden, şeýle hem birikdirijiden (içerki ýa-da daşarky) ýa-da UL 1449, 39.4-nji bölümiň çäkli tokyndan geçýär. synaglary.Bular gutarylmadyk SPD gurnamalary, adatça ähli kabul ediş parametrleri ýerine ýetirilen halatynda sanawda ahyrky ulanyş elementlerine ýerleşdirilýär.Bu 4 görnüşli komponent gurnamalaryny SPD hökmünde doly däl we goşmaça gözden geçirmegi talap edýändigi sebäpli, özbaşdak SPD hökmünde meýdança goýmaga rugsat berilmeýär.Bu enjamlar üçin ýygy-ýygydan gorag talap edilýär.

5 görnüşli SPD görnüşi (Komponent tanalýar) - Çap edilen zynjyr tagtasyna gurnalyp we gurşunlary bilen birikdirilip bilinýän ýa-da monta and we sim geçirijileri bilen gurşalan MOV ýaly diskret komponentleriň köpelmegini goramak enjamlary.Bu 5 görnüşli SPD komponentleri SPD hökmünde ýeterlik däl we meýdana goýulmazdan ozal baha berilmelidir.5 görnüşli SPD-ler, adatça doly SPD-leriň ýa-da SPD gurnamalarynyň dizaýnynda we gurluşygynda ulanylýar.

T2 Backup Surge Protector Surge Protective Device with fusible core T1 Level SPD Surge Protection Device T1 Backup SPD Surge Protective Device LD-MD-100 T2 Level SPD Surge Protector


Iş wagty: 10-2022-nji mart