neiye1

Funksiýa, gurnama gurşawy, içerki gurluş we gözegçilik edilýän obýektleriň tapawudyna goşmaça, paýlaýyş şkafy we kommutatorlar dürli daşarky ölçegler bilen häsiýetlendirilýär.Kuwwat paýlaýyş şkafynyň ululygy kiçidir we diwara gizlenip ýa-da ýerde durup biler.Wyklýuçatel gaty uly we ol diňe podstansiýada we güýç paýlaýyş otagynda oturdylýar. “Switchgear” elektrik enjamlarynyň bir görnüşidir.Wyklýuçatel şkafynyň daşarky çyzygy ilki bilen kabinetdäki esasy dolandyryş wyklýuçateline girýär, soňra bolsa aşaky dolandyryş wyklýuçateline girýär we her şahanyň zerurlyklaryna görä gurallar, awtomatiki dolandyryş, motor magnit wyklýuçatelleri, dürli AC kontaktlary ýaly gurulýar. Käbirleri ýokary woltly otag we pes woltly otag kommutatory, elektrik stansiýalary we ş.m. ýaly ýokary woltly awtobuslar bilen enjamlaşdyrylan we käbirleri esasy enjamlary goramak üçin pes aýlawly ýük göteriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. High-voltage Switchgear Kommutatoryň esasy wezipesi, elektrik ulgamynda elektrik öndürmek, geçirmek, paýlamak we güýç öwürmek prosesinde elektrik enjamlaryny açmak we ýapmak, dolandyrmak we goramakdyr.Wyklýuçatel kabinetindäki komponentler esasan zynjyr döwüjilerden, wyklýuçatellerden (izolýator wyklýuçatelinden), ýük açarlaryndan, işleýiş mehanizmlerinden, transformatorlardan we dürli gorag enjamlaryndan durýar.Geçiriji kommutatoryň köp klassifikasiýa usullary bar, meselem, tok öçürijileri gurnamak aýrylýan kommutatorlara we üýtgewsiz kommutatorlara bölünip bilner.Cabineta-da şkafyň gurluşyna görä, ony açyk kommutator, metal bilen örtülen kommutator we metaldan ýasalan sowutly kommutatorlara bölmek mümkin.Dürli naprýa .eniýe derejelerine görä, ony ýokary woltly wyklýuçatel, orta woltly wyklýuçatel we pes woltly kommutatorlara bölmek mümkin.Esasan elektrik stansiýalarynda, podstansiýalarda, nebithimiýa önümlerinde, metallurgiýa polat rulonynda, ýeňil senagatda we dokma önümçiliginde, zawodlarda we magdanlarda, ýaşaýyş jaýlarynda, beýik binalarda we beýleki dürli hadysalarda ulanylýar. 低压抽出式成套开关设备 Kuwwat paýlaýyş şkaflary (gutular) elektrik paýlaýyş şkaflaryna (gutulara), yşyklandyryş paýlaýyş şkaflaryna (gutulara) we güýç paýlaýyş ulgamynyň iň soňky enjamy bolan ölçeg şkaflaryna (gutulara) bölünýär.Kuwwat paýlaýyş şkafy motor dolandyryş merkezi üçin umumy termin.Kuwwat paýlaýyş şkaflary, ýüküň birneme dargap giden we az zynjyrly ýagdaýlarda ulanylýar.Motor dolandyryş merkezinde, güýç paýlanýan şkaf ýüküň jemlenen we köp zynjyrly ýagdaýlar üçin ulanylýar.Upperokarky derejeli güýç paýlaýyş enjamlarynyň belli bir zynjyrynyň elektrik energiýasyny iň ýakyn ýüklere paýlaýarlar.Enjamlaryň bu derejesi ýüküň goralmagyny, gözegçiligini we gözegçiligini üpjün etmeli. Low voltage distribution cabinet


Iş wagty: Mart-24-2022