neiye1

Işleýän wagty, kontaktçy, röle meňzeş elektrik toguny açýan we öçürýän enjamdyr.Şeýle-de bolsa, kontaktlar röle garanyňda has ýokary tok enjamlarynda ulanylýar.

Senagat ýa-da täjirçilik şertlerinde ýygy-ýygydan açylýan we öçürilen islendik ýokary güýçli enjam, elektrik üpjünçilik ulgamynyň bir bölegi hökmünde kontaktory ulanar.Kontaktyň konfigurasiýasy, kontaktoryň aşaky akymyndaky elektrik enjamlarynyň häzirki talaplaryna baglylykda dürli-dürli bolýar.Güýçli hereketlendirijiler, yşyklandyryş zynjyrlary, ýyladyş we beýleki elektrik ýükleri kontaktlar üçin umumy ulanylýar.

Güýçli, uýgunlaşdyrylan we täsirli kontakt diapazonyny gözleýän bolsaňyz, ZGLEDUN kontaktlarynyň ajaýyp dürlüligi.Kuwwatlylygynyň pes sarp edilmegi bilen, başarnykly DC enjamlary bäsdeşlikden ýokary bolup, olary has köp energiýa tygşytlaýar we ulanylýan elektrik üpjünçilik birlikleriniň göwrümini peseldýär.Kontaktlarymyz kiçijik kontakt rölelerinden (9A çenli) tozan wakuum kontaktlaryna çenli köp sanly netijäni öz içine alýar we bütin dünýäde ulanmak üçin amatly.Olary elektroniki artykmaç ýük göterijilerimiz we termiki rölelerimiziň doly toplumy bilen jübütläp bolýar.

LDCJX2“AC Contactor” seriýaly zynjyrlarda 400V / 690V naprýatageeniýe naprýa .eniýesinde, tok 95A çenli bahalandyrylan tokda ulanmak üçin amatly, AC motoryny ýasamak, döwmek we ýygy-ýygydan dolandyrmak üçin amatly.Kömekçi kontakt bloky, taýmeriň gijikdiriliş enjamy we ş.m. bilen birleşdirilende gijikdiriji kontaktçy, mehaniki gulplama kontaktory we ýyldyz-delta başlangyjy bolýar.Malylylyk röli bilen elektromagnit başlangyjyna birleşdirilýär.Aýratynlyklary: Aragatnaşyk aragatnaşygynyň ýokary derejesi Finokarky berklik.

IMG_0548(1) IMG_0555(1)


Iş wagty: -20anwar-12-2022