neiye1

ZGLEDUN Volokary woltly doly izolirlenen çişirilen halka torunyň kommutatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

XGN-12 seriýasy doly izolirlenen we doly ýapylan halka ulgamykommutatorloadük kommutatoryndan emele gelip bilýän SF6 gaz izolýasiýa edilen metal guty görnüşli ýapyk kommutator.wyklýuçatel predohranitel kombinasiýasy elektrik birligi.awtobus gelýän liniýa bölümi we beýleki modullar. Öňdebaryjy tehnologiýalaryň we materiallaryň birnäçesini kabul ediň.Ajaýyp elektrik we mehaniki aýratynlyklara, daşky gurşawa we howanyň täsiri az, ululygy, aňsat gurnamasy, amatly işlemegi, tehniki hyzmaty we çeýe kombinasiýasy ýok.Arassa we içgin dizaýn ýönekeý we göni işlemegi üpjün edýär.Iýmitlendirijiniň uly sim geçirijiligi bar we dürli sim ulgamlary üçin amatly.

1. Işleýiş howpsuzlygy.Aşakdaky howpsuzlyk çäreleri arkaly ulanyjylara ýörite howpsuzlyk kepillikleri berip bileris:

Three Birleşdirilen üç stansiýaly ýük açary

◇ Zynjyr döwüjisi, has ygtybarly we ygtybarly izolýasiýa wyklýuçateliniň ýerine ýük açaryny kabul edýär

Full Bir taraplaýyn doly ýapyk dizaýn, tötänleýin aragatnaşykdan goramagy üpjün edýär

Five Bäş goragyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin mehaniki baglanyşyk

◇ Elektrik ekrany gelýän we çykýan setirlerde elektrikleşdirmek üçin görkezmeler berip biler

 

2. Ygtybarly amal.

Doly möhürlenen dizaýn.all10kV wyklýuçatel we awtobus zolakly korpus 3 mm poslamaýan polatdan ýasalan kebşirlenen gutyda möhürlenendir;kabeliň kellesini tozana, çyglylyga, ownuk haýwanlara we beýleki daşky gurşawa täsir etmez ýaly silikon rezin kabel wilkasy bilen enjamlaşdyrylan:

◇ Bahar energiýasyny saklaýyş iş mehanizmi, el bilen ýa-da elektrik bilen işledilip bilner

◇ Paneliň model çyzgysy, wyklýuçateliň ýagdaýyny görkezýär

Gal Galvanizli listden ýasalan kabinet, poslama garşylygy ýokarlandyrmak üçin ýüzüne elektrostatik sepmek

Pressure Basyş ölçegi gutydaky SF6 gazynyň howpsuz basyş aralygyna gözegçilik edýär

 

 

3. Ykdysadyýet.

Maintenance Bejerişsiz

Ly Ygtybarly

20 20 ýaşa çenli hyzmat möhleti

 

4. Programma çeýe.

Enter Girmegiň ýollarynyň köp bolmagy çepe, saga, ýokary ýa-da öňe çyzyklara ýetip biler

◇ Birnäçe kombinasiýa, birlikleriň arasyndaky islendik kombinasiýa ýetip bolýar

Front izolýasiýa awtobuslary öň we arka şkaflary ýa-da şkaflary birleşdirmek üçin ulanylyp bilner

Lex Çeýe dizaýn

Spring Bahar mehanizminiň we hemişelik magnit mehanizminiň islege bagly tertibi

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň