neiye1

ZGLEDUN LDM9 Akylly MCCB öndürijisi “Case Circuit Breaker” (täze kiçi göwrüm)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany:

ZGLEDUN LDM9 (Täze kiçi göwrümli galypdan ýasalan tok öçüriji (mundan beýläk MCCB diýilýär) kompaniýamyz tarapyndan halkara ösen dizaýn we önümçilik tehnologiýasy bilen işlenip düzülen täze tok öçürijilerden biridir.Onuň bahalandyrylan izolýasiýa naprýa DCeniýesi DC 1000V.Elektrik energiýasyny paýlamak we elektrik liniýalaryny we enjamlaryny AC 50Hz / 60Hz paýlaýyş tor zynjyrlarynda aşa güýçli, gysga zynjyrdan, wolt naprýa .eniýesinden 690V-den ýokary bolmadyk naprýa .eniýe we 10A-dan 800A-a çenli işleýän tokdan goramak üçin ulanmak amatlydyr.Şeýle hem, MCCB elektromotory ýygy-ýygydan işletmek we aşa köp, gysga utgaşma, wolt zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ulanylyp bilner.

MCCB kiçi göwrümli, ýokary döwüji kuwwatlylygy, gysga ýaýly we titremä garşy aýratynlyklaryna eýedir.
MCCB dikligine (ýagny dik gurnama) ýa-da keseligine (ýagny gorizontal gurnama) gurnalyp bilner.
Bu MCCB, IEC60947-2, GB14048.2 standartlaryna laýyk gelýär
Bu MCCB zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylyp bilner.

Haryt aýratynlyklary:

Häzirki çäklendiriş ukyby- Häzirki çäklendirme, gysga utgaşma toguň ýokarlanmagyny çäklendirmekdir.LDM9 seriýaly önümler bilen goralýan aýlawda gysga utgaşmanyň iň ýokary bahasy we 12t energiýasy garaşylýan bahadan has az bolar.

U şekilli statiki aragatnaşyk dizaýny- Üýtgeşik U şekilli statik kontakt öňünden döwülýän tehnologiýany amala aşyryp biler: gysga utgaşma tok kontakt ulgamynyň üstünden akanda, U şekilli statiki kontaktda emele gelýän elektrik güýji we hereketli kontakt biri-birini yza çekýär.Gysga utgaşdyryjy tok näçe uly bolsa, ýigrenji elektromotiw güýç şonça-da köp bolar we gysga utgaşma toguň ýüze çykmagy bilen bir wagtda dörediler.Ippingykylma hereketi ýüze çykmazdan ozal, elektrodinamiki süýşüriji güýç hereket edýän we statiki kontaktlary bölüp biler we gysga utgaşma toguň ýokarlanmagyny basyp ýatyrmak maksady bilen arkany uzaltmak arkaly olaryň arasyndaky ekwiwalent garşylygy artdyryp biler.

Çarçuwaly miniatýurizasiýa
6 çarçuwaly bahalandyrylan walýuta görnüşleri LDM9 seriýasy MCCB: 125A, 160 A, 250A, 40 A, 630A, 800 A

Kontaktdan goraýan enjam (patentlenen tehnologiýa) bilen bu MCCB seriýasy:
Zynjyr döwüjisi ýapylanda, 2-nji ok pru springina burçunyň sag tarapynda hereket edýär.Elektrik togunyň döwüjisinde uly näsazlyk bar bolsa, hereket edýän kontakt tokyň özi tarapyndan döredilen elektrik yza gaýtaryjy güýji alar we 1-nji okuň daşyndan aýlanar. kontakt, baharyň reaksiýasynda zynjyry çalt döwmek üçin ýokaryk aýlanýar.Kontakt gurluşyny optimizasiýa etmek arkaly önümiň döwüliş ukyby ýokarlanýar.

Akylly akylly MCCB:

Aragatnaşyk ulgamy has ýönekeý we has amatly.Modbus aragatnaşyk ulgamyna aýratyn birikme arkaly birikmek amatly.Aragatnaşyk funksiýasy bolan LDM9 / LDM9E, şkafyň gapysynyň görkezilmegini, okalmagyny, sazlanylmagyny we dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin goşmaça gözegçilik bölüminiň garnituralary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

gdagg

Arkany öçürmek ulgamynyň modulizasiýasy:

Modularization of Arc Extinguishing System

Measurement

Ölçeg

LDM9 seriýasy MCCB galypdan ýasalan gap-gaç döwüjisi - Täze kiçi göwrüm
Surat Model belgisi Häzirki baha Bölüm Kartondaky mukdar
yopgh6kaet LDM9-125M / 3300 10A-125A PC 20
LDM9-125H / 3300 16A-125A PC 20
LDM9-160S / 3300 16A-160A PC 16
LDM9-160H / 3300 16A-160A PC 16
LDM9-250S / 3300 100A-250A PC 12
LDM9-250H / 3300 100A-250A PC 12
LDM9-400H / 3300 250A-400A PC 4
LDM9-630H / 3300 500A-630A PC 4
LDM9-800H / 3300 700A-800A PC 2
LDM9-1250H / 3300 1000A PC 2
LDM9-1250H / 3300 1250A PC 2
btooyyfdn LDM9-125M / 4300 10A-125A PC 20
LDM9-160S / 4300 16A-125A PC 12
LDM9-160S / 4300 140A-160A PC 12
LDM9-160H / 4300 16A-125A PC 12
LDM9-160H / 4300 140A-160A PC 12
LDM9-250S / 4300 100A-250A PC 12
LDM9-250H / 4300 100A-250A PC 8
LDM9-400H / 4300 250A-400A PC 2
LDM9-630H / 4300 500A-630A PC 2
LDM9-800H / 4300 700A-800A PC 2
LDM9-1250H / 4300 1000A PC 2
LDM9-1250H / 4300 1250A PC 2
Önümler islegleriňize görä düzülip bilner.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň