neiye1
logo

Hil däl-de, hil

Müşderilerimiziň hemmesine elektrik önümlerini satyn almagy arzan we aňsatlaşdyrmagy maksat edinýäris.

aboutimg

“Xiamen Elemro Group Co., Ltd.”

“Elemro Group” elektrik enjamlarynyň ugruna gönükdirilen üpjünçilik zynjyrydyr.Senagat müşderilerine elektrik enjamlaryny bir gezeklik satyn almak, elektrik enjamlaryny satyn almak arzan we ýönekeý etmek meselesini çözmäge kömek edýär.

“Elemro” toparynyň üç esasy iş segmenti bar: “Elemro Mall”, “Elemro Overseas Business” we “Leidun Electric”.

ELEMRO söwda merkezi(www.Platformada ABB, Schneider, Siemens, Chint we Delixi ýaly onlarça esasy marka önümleri bar, jemi 1 milliondan gowrak SKU bar.Elektrik önümleri bilen üpjün etmekden başga-da, elektrik pişik söwda merkezi müşderilere ulgam integrasiýasy, üpjünçilik zynjyryny maliýeleşdirmek we satyn alyş agenti ýaly goldaw hyzmatlaryny hem hödürleýär.

“Elemro” daşary ýurt biznesiglobal senagat müşderileri Hytaýdan elektrik enjamlaryny aňsat we netijeli satyn alyp biler ýaly, içerki ýokary hilli elektrik markalaryny eksport etmäge we üpjünçilik zynjyryny önümçilik ulgamyny kämilleşdirmäge borçlanýar.

Leidun Elektrik“Elemro Group” tarapyndan maýa goýlan we dolandyrylýan garaşsyz elektrik markasydyr.Içerki we daşarky demirýolda, täjirçilik gozgalmaýan emläkde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan akylly elektrik enjamlaryny, ýyldyrymdan goraýan akylly gözegçilik ulgamyny, akylly elektrik gurallaryny we beýleki önümleri ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar.

Soraglaryňyz barmy?Jogaplarymyz bar.

“Elemro Group” ähli müşderilerimize elektrik önümlerini gowy bahadan satyn almagy aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär.

“Elemro Group” döredileli bäri Hytaýyň köp welaýatlarynda we şäherlerinde, şeýle hem dünýäniň köp ýurtlarynda önüm satýarys.Emma ösüşiň depginini duruzmaýarys.Biziň kompaniýamyz hemişe “adamlara gönükdirilen, tehnologiýa innowasiýalary” dolandyryş ýörelgelerine eýerýär we köp sanly ajaýyp tehniki we dolandyryş zehinlerini taýýarlaýar.

Kärhanany dolandyrmagyň düzgünleriniň we kadalarynyň toplumyny taýýarladyk we durnukly gowy taýýarlanan işgärler we önümçilik we gaýtadan işlemek enjamlary we hil synag enjamlary, şeýle hem Elemro-nyň üpjünçilik zynjyry ulgamy bar.Bazardaky üstünliklerimizi we müşderilerimiziň ynamyny gadyrlaýarys.Şonuň üçin önümimiziň hilini ýokarlandyrmak we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin içerki we daşarky ösen tehnologiýalary we enjamlary yzygiderli kabul etmegi dowam etdireris.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, ELEMRO halkara we Hytaýyň belli elektrik markalary bilen köp hyzmatdaşlyga ýetdi, doly üpjünçilik zynjyryny emele getirdi, Hytaýda we bütin dünýäde müşderilere hyzmat etdi.Döredileli bäri kompaniýamyzyň satuwy we ýyllyk dolanyşygy ýylsaýyn köpelýär.Häzirki wagta çenli Sýamen, Pekin, Zhejiang welaýaty, Jiangsu welaýaty we Taýlanddaky şahamçamyz bar.Öňümizdäki birnäçe ýylda ösýän işewürlik gymmatymyza we bäsdeşlik ukybyna baglylykda Hytaýda we daşary ýurtlarda has köp şahamçalar we golçur kärhanalary dörederis.

Zawodymyz