neiye1

Işewür-sarp ediji (B2C) adalgasy önümleriň ýa-da hyzmatlaryň ahyrky ulanyjylary bolan bir kärhana bilen sarp edijileriň arasynda önümleri we hyzmatlary gönüden-göni satmak prosesine degişlidir.Onlaýn sarp edijiler toparlarynyň köpelmegi bilen adaty kärhanalaryň sanynyň köpelmegi elektron söwda tertibini girizdi.

“Elemro Group”, esasan, senagat kärhanalarynda we kärhanalarynda ulanylýan elektrik önümleri we elektroniki bölekler boýunça ýöriteleşendir.Alsoöne ahyrky ulanyjylardan internetdäki önümlerimize islegiň artýandygyny hem bilýäris.Elemro (Xiamen) Import & Export Co., Ltd. B2C işimizi döretmäge we ösdürmäge borçlanýar we daşary ýurt söwda belliklerimizi, mysal üçin ZGLEDUN we ELEMRO bellige aldy.Amerikada we Aziýada birnäçe onlaýn dükanlar biziň hünärmenler toparymyz tarapyndan döredilýär we dolandyrylýar.Nearakyn geljekde has köp daşary ýurtlarda we sebitlerde has köp onlaýn platformalar we elektron söwda dükanlary gurulmagy meýilleşdirilýär.

Onlaýn B2C esasy işimiziň möhüm bölegi.Soňky sarp edijiler we ahyrky ulanyjylar bilen göni aragatnaşyk bazara duýgur bolmaga mümkinçilik berýär.Önümçilik bazamyzyň we önümçilik desgalarymyzyň hyzmatdaşlygy bilen önümlerimiziň täzelenmegine we tehnologiýamyzyň kämilleşmegine amatly bazar üýtgemelerine çalt jogap berip bileris.Aslynda, öý we täjirçilik maksatly önümleriň toplumyny özleşdirdik we ösdürdik.

ELEMRO-nyň işewürlik modeliniň, ekologiki toruň we özümiziň dikligine araçylyk nusgasynyň kämilleşmegi bilen, Elemro Group elektrik pudagy zynjyrynda möhüm öndüriji, paýlaýjy, lomaý satyjy, onlaýn bölek satyjy we ýokary hilli üpjünçilik zynjyryny üpjün ediji boldy.Häzirki wagtda “Elemro” onlaýn elektrik önümlerini saýlamak platformasynyň üstünde işleýär, müşderilerimiz üçin niýetlenen elektrik önümlerini satyn almak üçin ajaýyp gural bolar.“Elemro Group” müşderilerimize amatly bahadan amatly elektrik önümlerini satyn almagy aňsatlaşdyrmak üçin elmydama durmuşa geçirdi.B2B we B2C ugurlarynda biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegiňizi tüýs ýürekden garşylaýarys.

/business-to-consumer-b2c-sales-model-of-elemro-group/
/business-to-customer-b2c-sales-model-of-elemro-group/
/business-to-customer-b2c-sales-model-of-elemro-group/