neiye1

IoT Smart MCCB, ZGLEDUN Akylly galypdan ýasalan kase zynjyry döwüji LDM9EL-125

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ZGLEDUN seriýasy LDM9EL-125     Önümiň esasy wezipesi:

Electronic Uzak gijikdirmek, gysga gijikdirmek we dessine üç basgançakly gorag, elektron süýşürmek arkaly elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi bilen hiç hili baglanyşygy ýok.

Line Çyzykly gysga goraglylygyň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýokary döwmek ukyby bar.

Remote Uzakdan açylmagyny we ýapylmagyny amala aşyrmak üçin gurlan elektrik işleýiş mehanizmi.

◊ Artykmaç woltdan goramak, wolt woltdan goramak, fazanyň ýitgisinden goramak.

Line Çyzygyň galyndy tokynyň, üç fazaly elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesiniň, ýük akymynyň, kuwwatynyň we elektrik toguny hakyky wagtda görkezmek.

Protection Gorag funksiýalary we parametrleri onlaýn düzülip we üýtgedilip bilner.

Trip Syýahatyň görnüşi (galyndy tok, blokirleme, artykmaç ýük, aşaky wolt, aşa wolt, fazanyň ýitmegi) kesgitlenýär we görkezilýär we saklanyp, soralyp we öçürilip bilner.

Communication Aragatnaşyk funksiýasy bilen naprýa .eniýe, tok, ýük, açyk zynjyr, syzmak we beýleki näsazlyklar we elektrik liniýalarynyň näsazlygy baradaky duýduryş maglumatlarynyň basyşyny amala aşyryp biler.

Communication Dürli aragatnaşyk modullaryna, 4G, WIFI, giň zolakly aragatnaşyk göterijisi (HPLC), Ethernet we ş.m. birikdirilip bilner.

Six Integrirlenen alty çip

Esasy tehniki parametrler
Toky çäklendiriň (A) 125A / 63A
Artykmaç ýüklemek we aşa köp duýduryş 100A-dan ýokary baha berlen ýagdaýynda irki duýduryş we bahalandyrylan ýük 125A bolsa (10 sekundyň içinde).
Bahalandyrylan iş naprýa Ueniýesi Ue (V) AC400V 50 / 60HZ
Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa Ueniýesi Ui (V) 1000
Aralyk aralygy (mm) ≯50
Ahyrky gysga utgaşma döwmek ukyby Icu (KA) 50
Gysga utgaşma döwmek ukybynyň nyşanlary (KA) 35
Gysga utgaşdyrylan galyndy öndürmek (döwmek) kuwwaty I∆m (KA) 12.5
Galyndy häzirki işleýiş aýratynlyklary AC görnüşi
Galyndy işleýiş häzirki I∆m (mA) 50/100/200/300/400/500/600/800 Awtomatiki öçürmek
Galyndy hereketiň wagt aýratynlyklary Gijä goýmagyň görnüşi / Gijikdirilmeýän görnüş
Programma üpjünçiliginiň syzmagy barada duýduryş Syzmak 200mA-dan ýokary bolsa (10 sekundyň içinde), öňünden duýduryş berer. 300mA-dan ýokary bolsa (10 sekundyň içinde) duýduryş berer we öçer.
Gijä goýmagyň görnüşiniň çäklendirilmegi Sürüjilik däl wagt (lar) 2In: 0.06
Arakesme wagty Wagtyň gijikdirilmegi görnüşi I∆n ≤ 0.5
Wagtyň gijikdirilmeýän görnüşi ∆ 0.3
Uzakdan ýapylýan wagt (lar) 15 ~ 23
Amal ýerine ýetirijiligi (wagtlar) Işletmek 3000
Öçürmek 10000
Jemi 13000
Artykmaç ýük we gysga utgaşma aýratynlyklary Üç basgançakly gorag, elektron görnüşinde sazlamak
Artykmaç woltdan goramak gymmaty (V) Bahany düzmek (260 ~ 275) ± 5%
Wolt woltly gorag gymmaty (V) Gymmatlygy kesgitlemek (185 ~ 175) ± 5%
Bilelikdäki dolandyryş gijikdirme wagty (ms) ≤ 40 ms
Aragatnaşygyň gijikdirilmegi wagty (ms) ≤ 200 ms
Temperatura duýduryşy Çyzygyň temperaturasy 100 ° C-den geçende irki duýduryş we 120 ° C-den geçende duýduryş öçürilýär.
Temperatura gözegçiligi MCCB çyzygyň artykmaç temperaturasyny içerde kesgitleýär we gelýän we çykýan çyzyklaryň alty nokadynda temperatura gözegçilik edýär.
Elektrik ölçegi Elektrik statistikasy

 

Ulanylýan iş gurşawy we gurnama şertleri
Gorag synpy IP22
Daşky gurşawyň temperaturasy -40ºC ~ 70ºC
Atylylyga we çyglylyga garşylyk II synp
Belentlik ≤ 2000 m
Hapalanmak derejesi II
Gurnama gurşawy Möhüm zarba we titremesiz ýer
Gurnama kategoriýasy III
Gurnama usuly DIN standart demir
Bellik: Gurnama meýdançasy geçiriji tozandan, poslaýjy gazdan, ýanýan we partlaýjy gazdan, ýagyşdan we gardan azat bolmalydyr. Gurnaw meýdançasynyň daşarky magnit meýdanynyň magnit meýdanynyň güýji, ýeriň magnit meýdanyndan 5 esse köpdür. Gurnama ýerinde gowy howa çalşygy we ýylylygyň ýaýramagy şertleri bolmaly.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň