neiye1

LDF3 seriýaly galyndy häzirki ýangyna gözegçilik detektory, elektrik ýangyndan goramak DIN demirýol gurmak üçin detektor

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Application Programmanyň gerimi:


LDF3 seriýaly galyndy ýangyna gözegçilik detektory garaşsyz akylly detektor.Elektrik ýangyna gözegçilik ulgamynyň signal işleýşiniň röle bölegi hökmünde ýangyn detektory, içerki zynjyr we programma üpjünçiligi arkaly aşaky derejeli terminal barlagy arkaly iberilen signaly akyl bilen seljerip we gaýtadan işläp biler, şeýlelik bilen hersiniň ýagdaýyna baha berer. aşaky derejeli terminaly barlamak (ýagny näsazlyk ýagdaýy, ýangyn duýduryşy, kadaly iş ýagdaýy) we enjamyň aşaky derejeli terminalynyň her bir gözleginiň näsazlygyny, duýduryşyny we beýleki maglumatlaryny iberiň (ýagny biri köp detektorlardan) RS485 aragatnaşyk ulgamy arkaly ýokary derejeli elektrik ýangyna gözegçilik enjamlaryna.Gözegçiligi we howsala salmagy hemmetaraplaýyn gaýtadan işlemek.Detektorda näsazlyk diagnozy, ýokary duýduryş takyklygy, güýçli ygtybarlylyk (ýalan duýduryşlaryň we ýalňyşlyklaryň öňüni alyp biler), miniatýurizasiýa, köp funksiýaly, ýönekeý we amaly we aňsat gurnama aýratynlyklary bar.Myhmanhanalarda, gimnaziýalarda, işewür we tomusda, hassahanalarda, kitaphanalarda, kompýuter otaglarynda, bazarlarda, jemgyýetçilik medeni we güýmenje meýdançalarynda, mekdeplerde, medeni ýadygärlikleri goramak bölümlerinde, zawod ussahanalarynda, umumy ammarlarda we beýleki ýerlerde elektrik howpsuzlygy we ýangyndan goramak üçin amatlydyr.Şeýle-de bolsa, ýangyjy, partlaýjy we ýokary poslaýjy şertler üçin amatly däl.

 

 • Häzirki duýduryş bahasy - 100-1000mA (çözülip bilner)

 • Temperatura duýduryş bahasy - 45-140 ° C.
 • Aragatnaşyk - RS 485 Maglumat
 • Aragatnaşyk aralygy - ≤ 1000m
 • Işleýiş temperaturasy -10 ° C ~ 55 ° C.
 • Daşky gurşawyň temperaturasy -10 ° C ~ 65 ° C.
 • Iş gurşawynyň çyglylygy ≤95%
 • Belentlik≤ 2000m
 • Iň köp energiýa sarp edilişi - 5W
 • Gurnama usuly - standart 35 mm DIN demir ýoly
 • Duýduryş çykyşy - passiw adatça açyk nokat (adaty emiş)
 • Syýahat çykyşy - passiw adatça açyk nokat (dessine siňdiriş)

♦ Esasy wezipeler


Näsazlygy ýüze çykarmak
Detektor galyndy tok transformatorynyň geçiriş liniýasynda açyk zynjyrly ýa-da gysga utgaşdyryjy näsazlygy ýüze çykaranda, näsazlyk görkezijisi ýakylýar, degişli kanal görkezijisi çalt ýanýar we pes ýygylykdaky näsazlyk duýduryş sesi çykýar.Näsazlyk aradan aýrylanda, näsazlyk duýduryşy awtomatiki usulda aýrylýar..Bol
Syzdyryjy duýduryş: Detektor tarapyndan alnan galyndy tok bahasy ýangyn howpunyň kesgitlenen bahasyndan uly ýa-da deň bolanda, detektor duýduryş görkezijisini ýakýar, degişli kanal görkezijisi hemişe işleýär we ýokary ýygylykly duýduryş sesi bolýar nobatçy işgärleriň bu meselä garaşmagyna garaşýar.Röle çykyş signaly ýaly daşarky duýduryş üçin ulanylyp bilner
Tor funksiýasy
Detektor bir RS485 interfeýsi bilen gelýär, bu aragatnaşyk üçin gözegçilik enjamlary bilen tor döredip we uzakdan dolandyrmagy we dolandyryşy amala aşyryp biler;
Ekranyň funksiýasy
Detektor LCD arkaly häzirki galyndy tok bahasyny, duýduryş ýagdaýyny we näsazlyk ýagdaýyny görkezýär
Öz-özüňi barlamak funksiýasy
Hiç hili ýalňyşlyk we duýduryş ýok bolsa, LCD ekrany, paneldäki görkezijiniň çyrasyny we buzzerini öz-özüni barlamak üçin öz-özüni barlamak düwmesine basyň we syzdyryjy duýduryş bahasyny we programma wersiýasynyň belgisini görkeziň.
Ümsüm funksiýa
Fireangyn bosagasy duýduryşy ýa-da tötänleýin sürtülme duýduryşy ýüze çykanda, sesi öçürmek üçin sessiz düwmäni basyň we bu wagt sessiz yşyk ýakylýar.
Funksiýany täzeden düzmek
Sessiz görkezijiniň çyralaryny, relýelerini we ähli duýduryş we näsazlyk signallaryny täzeden düzmek üçin täzeden düzmek düwmesine basyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň